Voer uw trefwoord in

Wettelijke informatie

Deze website is het eigendom van W-can SComm:

Maatschappelijke zetel: Grand Route 9 1435 Corbais
Bedrijfsnummer 0662.571.663
BTW 0662.571.663
Telefoon: 010/65.98.98
E-mail: contact@w-can.be

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

W-can geeft u toegang tot haar website en de informatie die deze bevat op voorwaarde dat u, zonder voorbehoud, de voorwaarden vermeld op deze pagina "gebruiksvoorwaarden" aanvaardt. Door de website www.w-can.be en de informatie die deze bevat te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden. W-can kan deze te allen tijde wijzigen.

2. Gebruik van de website

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie over W-can en haar activiteiten.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor uw persoonlijk gebruik. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor een evaluatie van W-can en kan op geen enkele wijze bindend of afdwingbaar zijn tegenover W-can.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken met inachtneming van de wetten en de wettelijke en/of contractuele mededelingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor de belangen van W-can, haar leveranciers en/of partners.

3. Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Website

In het algemeen kan W-can niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, of enige andere schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid hem te gebruiken, om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid al dan niet berust op een contract, een onrechtmatige daad, of gebaseerd is op schuldaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien W-can op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1 Informatie

W-can gebruikt alle redelijke middelen om op haar website informatie te publiceren die, naar haar beste weten, up-to-date is. Zij staat echter niet in voor de adequaatheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garandeert zij dat de website altijd in alle opzichten volledig en actueel zal zijn. De informatie op deze website kan inhoudelijke onnauwkeurigheden, technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie wordt louter ter informatie verstrekt en kan periodiek worden gewijzigd. W-can kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website.

Het gebruik van deze website, en bijgevolg de informatie die wordt verkregen of de elementen die worden gedownload bij het gebruik van de dienst, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. W-can aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

De gebruiker erkent verder dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn/haar computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van enige inhoud.

3.2. Toegang tot de website

Deze website wordt aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis. W-can kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat de resultaten verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig en/of betrouwbaar zullen zijn, dat gebreken in de gebruikte software, indien aanwezig, zullen worden gecorrigeerd.

3.3. Hypertext koppelingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, die louter ter informatie worden verstrekt. W-can heeft geen controle over deze sites en de informatie die zich daarop bevindt en kan daarom geen garantie geven over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

W-can aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige ongeschikte, onwettige of illegale inhoud op de hyperlinks, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

Als u een hyperlink van uw site naar de W-can-site wilt maken, neem dan eerst contact op met de webmaster, die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw verzoek ontvankelijk is.

4. Neem contact op met

U kunt uw opmerkingen, suggesties of andere vragen sturen door een bericht te sturen via het "contact"-formulier of per post naar het volgende adres W-can scs, Grand Route 9 1435 Corbais.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie toegankelijk op deze website evenals hun compilatie en rangschikking (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, databanken, gegevens, enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van W-can.

De namen en logo's van W-can die op de website voorkomen zijn beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. De handelsmerken van W-can mogen niet worden gebruikt in verband met andere producten of diensten dan die van W-can op een manier die verwarring kan veroorzaken bij de consument of op een manier die W-can in diskrediet brengt of kleineert.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag de gebruiker onder geen beding het geheel of een gedeelte van deze website kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager dan ook, met welk middel dan ook, of op enigerlei wijze exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van W-can. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

6. Privacybeleid

W-can geeft om uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens van de gebruiker moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich altijd, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daartoe dienen zij contact op te nemen met W-can, Walter Van Praet, Grand Route 9, 1435 Corbais of via contact@w-can.be. Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden (behalve voor bestellingen van W-can partners en alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn). Conform de wet van 08/12/1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonlijke gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u, op schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek aan W-can, gratis een schriftelijke weergave van uw persoonsgegevens ontvangen. Indien nodig kunt u ook vragen om correctie van uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of foutief zijn. W-can kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals browserversie of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de W-can-site gekomen bent. Dit stelt ons in staat de W-can website voortdurend te optimaliseren voor de gebruikers.

7. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om te analyseren hoe de bezoeker op andere sites surft. Met uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies blokkeren, geïnformeerd worden voordat een cookie wordt geplaatst of cookies later van uw harde schijf verwijderen. U kunt hierover meer te weten komen in de helpfunctie van uw browser.

8. E-commerce.

W-can respecteert het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Verzonden en geleverde artikelen: Met het herroepingsformulier binnen 14 kalenderdagen na levering. De artikelen moeten in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd.
    De consument is verantwoordelijk voor de retourzending.
  • Bestelde cursussen: Met het annuleringsformulier binnen 14 kalenderdagen na inschrijving en op voorwaarde dat de cursus niet heeft plaatsgevonden.

9. Handelsmerken.

  • Polychor® is een geregistreerd handelsmerk van Trans-Atlantic Consulting Group BV.
  • PRINCE2® is een geregistreerd handelsmerk van Peoplecert
  • My Excellency Experience is een handelsmerk van Fan's Holding Company SRL.
NL